Home Article ಶ್ರೀಧರರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪತ್ರ

ಶ್ರೀಧರರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪತ್ರ

SHARE

— ‘ಶ್ರೀಧರ ಪತ್ರಸಂದೇಶ’ – ಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ಟ, ಪುಣೆ

ಓಂ
ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು
ಚಿ. ವೆಂಕಟರಮಣಾಯಾಶಿಷಃ|
ವಯಂ ಸರ್ವೇಪ್ಯತ್ರ ಕುಶಲಿನಃ| ಹಸ್ತಪ್ರಾಪ್ತಂ ತವ ಪತ್ರಂ ದೃಷ್ಟಂ ಚಾವಗತಂ ಕುಶಲಂ ತತ್ರಸ್ಥಾನಾಮ್| ಸರ್ವೇಪಿ ಮಮ ದರ್ಶನಕಾಂಕ್ಷಿಣಃ ಪ್ರತೀಕ್ಷಂತೇ ಮಮಾಗಮನಮಿತ್ಯವೇದಿಷಮ್| ಈಶ್ವರೇಚ್ಛಾ ಬಲೀಯಸೀತಿ ಸರ್ವಸಮ್ಮತಮೇವ| ತತ್ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರೇಣಚ ಪ್ರಚಲತಿ ಸರ್ವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾ| ಯೋಗಾನುರೋಧೇನ ಖಲು ವರ್ತಿತವ್ಯಂ ಸರ್ವೈಃ| ಗ್ರಂಥಲೇಖನಕಾರ್ಯೇ ವ್ಯಾಪೃತೋಹಮಿದಾನೀಮತ್ರ- ಸ್ಥಾನಾಮಪಿ ದರ್ಶನಂ ಪ್ರತಿಶೋಧಿತಂ ಮಯಾ| ವತ್ಸ್ಯಾಮ್ಯಹಮತ್ರ ಮಾಸತ್ರಯಂ ತತ ಊರ್ಧ್ವಭವೇತ್ತತ್ರಾಗಮನಮ್ ಯದೀಶ್ವರೇಚ್ಛಾ ಸ್ಯಾತ್| ಇದಾನೋ ಮಾಸತ್ಸ್ವಾಗಮನಾಮಿತಿ ಮಮ ಮನೀಷಾ| ಸ್ವದೇಹೇ ನಿಷ್ಕಲರೂಪೇಣ ಮಾಂಧ್ಯಾಯಂತಸ್ತತ್ರೈವ ತಿಷ್ಠಂತು ಸುಖೇನೈವ ಸರ್ವೇ| ಪ್ರೇಶಯಾಮಿ ಪತ್ರಮಾಗಮನ ಯೋಗ್ಯಸಮಯೇ| ಸಾಂತ್ವಯ ತವ ಭಗಿನೀಮನ್ಯಾಂಶ್ಚ|
ನಿವೇದಯ ಮಮಾಶಿಷಃ ಸರ್ವೇಷಾಮ್|
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರಿಯತಮಾತ್ಮಾ
ಶ್ರೀಧರ