Home Special ಶ್ರೀರಾಮ ಗೀತಮ್

ಶ್ರೀರಾಮ ಗೀತಮ್

SHARE

 

ಶ್ರೀಃ
॥ ಶ್ರೀರಾಮಗೀತಮ್ ॥

ಕೌಸಲ್ಯಾಸುತ – ಕುಶಿಕಾತ್ಮಜಮಖರಕ್ಷಣದೀಕ್ಷಿತ – ರಾಮ ।
ಮಾಮುದ್ಧರ – ಶರಣಾಗತರಕ್ಷಕ – ರವಿಕುಲದೀಪಕ – ರಾಮ ॥೧॥

ದಶರಥನನ್ದನ – ದಿತಿಸುತಖಣ್ಡನ – ದೀನಜನಾವನ – ರಾಮ ।
ಪುರಹರಕಾರ್ಮುಕವಿದಲನಪಣ್ಡಿತ – ಪುರುಷೋತ್ತಮ – ರಘುರಾಮ ॥೨॥

ಖರದೂಷಣಮುಖದಿತಿಸುತಕಾನನದಾವಾನಲನಿಭ – ರಾಮ ।
ಶಬರೀಗುಹಮುಖಭಕ್ತವರಾರ್ಚಿತಪಾದಾಮ್ಭೋರುಹ – ರಾಮ ॥೩॥

ವಾಲಿಪ್ರಮಥನ – ವಾತಾತ್ಮಜಮುಖಕಪಿವರಸೇವಿತ – ರಾಮ ।
ವಾಸವವಿಧಿಮುಖಸುರವರಸಂಸ್ತುತ – ವಾರಿಜಲೋಚನ ರಾಮ ॥೪॥

ದಶಕನ್ಧರಮುಖದಾನವಮರ್ದನ – ರಕ್ಷಿತಭುವನ – ರಾಮ ।
ಸೀತಾನಾಯಕ – ಶೀಘ್ರವರಪ್ರದ – ಸರ್ವಜಗನ್ನುತ – ರಾಮ ॥೫॥

ಭರ್ಮವಿಭೂಷಣಭೂಷಿತವಿಗ್ರಹ – ಭಾಧೀಶಾನನ – ರಾಮ ।
ಭಕ್ತಭಾರತೀತೀರ್ಥಸುಸೇವಿತ – ಭದ್ರಗಿರೀಶ್ವರ – ರಾಮ ॥೬